Vill du understöda Martha Centrs verksamhet i Riga, Lettland? Nedan kontouppgifter och referens. Inbetalningar resovisas i tidskriften Martha.

Insamlingskonto: Danske Bank 800014-61751 (IBAN: FI57 8000 1400 0617 51)
Referens: Marta Centrs

Insamlingstillstånd: 2020/2013/1096, beviljat 20.05.2013 (Polisstyrelsen), i kraft 16.05.2013–15.05.2015
Åland: Nr 
2014/5553, beviljat 19.06.2014 (Ålands landskapsregering), i kraft 1.7.2014-30.6.2015

Kvinnokraft på ACWW-kongressen i Åbo år 2007.

Marthaförbundet stod värd för NKF-konferensen i Vasa år 2010.

Internationell verksamhet

Marthaförbundet är medlem i flera internationella organisationer. Vi har också egna internationella projekt, band annat i Lettland.


ACWW

Marthaförbundet är medlem i The Associated Country Women of the World – en internationell organisation med 500 medlemsorganisationer och 9 miljoner medlemmar i över 70 länder. ACWW arbetar för att förbättra levnadsstandarden för kvinnor och deras familjer. ACWW samarbetar bland annat med UNESCO i olika u-landsprojekt och har rådgivande status inom FN. Marthaförbundet deltar aktivt i ACWW:s arbete, bland annat genom möten och kongresser och genom finansiellt stöd.

NKF

Medlemskapet i Nordens Kvinnoförbund (NKF) ger Marthaförbundet en god kontaktlänk till kvinnoorganisationer i de övriga nordiska länderna. NKF är en takorganisation för Marthaförbundet, Marttaliitto och de nordiska systerorganisationer i:
Norge – Norges Kvinne- og Familieforbund
Sverige – Riksförbundet Hem och samhälle
Island – Kvenfélagasambands Islands
Gemensamma kurser och initiativ i olika samhällsfrågor står på programmet.

EWL

Marthaförbundet är medlem i European Women's Lobby (EWL) via Nytkis (Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete). Nytkis är ett samarbetsorgan för kvinnoorganisationer som jobbar för att förbättra kvinnornas ställning och för att förverkliga en verklig jämställdhet mellan könen samt befrämja rättvisa i samhället. Nytkis bevakar kvinnornas rättigheter: följer upp lagstiftning, beslutsfattande och forskning, tar ställning i politiken och i olika frågor i samhället ur kvinnoperspektiv.

ASECO

Marthaförbundet är också medlem i ASECO – Alliance for Social and Ecological Consumer Organizations.

MartaCentrs

Marthaförbundet startade 1998 ett samarbetsprojekt i Lettland, resurscenternätverket Marta Centrs i Riga. Projektet är till för att hjälpa och stöda kvinnor genom utbildning och uppbyggande av sociala nätverk.

Sri Lanka

Under 1980- och 1990-talen byggdes och upprätthölls 12 daghem i Sri Lanka genom ekonomiskt stöd från Marthaförbundets medlemmar. I samarbete med FINNIDA genomfördes även ett treårigt utbildningsprogram för företagarkvinnor.

Doing2Learn

Vårt projekt Doing2Learn riktar sig till personer i åldern 50+. Målsättningen är att ta tillvara de kunskaper och färdigheter äldre personer besitter och dela med sig av kunskapen, att bygga upp ett nätverk för lärande i Europa för den äldre generationen, samt skapa nya aktiviteter och nätverk. Målet för programmet för livslångt lärande är att erbjuda personer i alla åldrar utbildnings- och inlärningsmöjligheter.

Projektet vill verka för att äldre människor fortsätter arbeta och lär sig nya saker även efter en pensionering om man så vill. Man värdesätter deras kunskaper samtidigt som man vill hjälpa dem att hitta och lära sig fungera i nya arbets- och läromiljöer genom att använda datorer och andra multimedier som ibland kan kännas främmande. Med projektet vill man främja livslångt lärande genom mentorskap, nätverkande samt kursverksamhet, främst IT-kurser.

En stor del av verksamheten sker på nätet, på projektets hemsida. Här finns möjligheter till kontaktskapande via webben genom t.ex. bloggar och chatt. Projektet kommer också att producera både material och utbildning. Som exempel kan nämnas handböcker och utbildning i teman som mentorskap, interkulturell kommunikation samt inom temat datorer och andra multimedier som hjälpmedel vid bl.a. inlärning.

Vi vill erbjuda den åldrande befolkningen nya inlärningsmöjligheter och stödja ett aktivt åldrande och social påverkan. Genom projektverksamheten vill vi bistå med att synliggöra äldres kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Vuxna som deltar i livslångt lärande-projekt har möjlighet att lära känna ett annat land, en ny kultur i Europa. Detta ökar deltagarnas personliga, språkliga, sociala och interkulturella kunskaper och färdigheter. På vår hemsida kan du bl a lära dig sticka, röka fisk och stifta närmare bekantskap med hela projektet.

Cross-cooking

Marthaförbundet har deltagit i ett EU-projekt med avsikt att återupptäcka och bevara matlagningstraditioner i olika delar av Europa, och bidra till att öka kunskapsutbyte och samhörighet mellan generationer och kulturer. Det går också att skriva ut en kokbok med recept från de olika länderna som deltog i projektet från Cross-cooking-projektet hemsida.